ANBI Gemeente

ANBI Gemeente

ANBI Protestantse Gemeente te Duiven

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Duiven
RSIN/Fiscaal nummer: 853926086
Website adres: www.pkn-duiven.nl
E-mail:
Adres: Rijksweg 56b
Postcode: 6921 AJ
Plaats: Duiven

De Protestantse Gemeente te Duiven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk
in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel
1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
We zijn een missionaire gemeente door: actief uitdragen van het evangelie, omdat het verrijkend is
voor jong en oud. Het evangelie is waardevol, die wij willen delen met ieder die zich daartoe
aangetrokken voelt, door uit te stralen dat ieder waardevol is en er toe doet.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde
Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren
zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Duiven.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen
door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en
de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de
jaarrekening. Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college
voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente kunt u vinden via deze link: https://pknduiven.nl/wp-content/uploads/2022/01/Beleidsplan-Protestantse-Gemeente-te-Duiven-2020-
2023.pdf

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. Er zijn geen medewerkers in dienst van onze gemeente.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af
aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een mate van continuïteit, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het
overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen in verband met corona afwijken van de
bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris
voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoeding van vrijwilligers)
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke
bezittingen.