GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN IN KAPEL

PROTESTANTSE GEMEENTE TE DUIVEN/ Versie 0.10/05-06-2021

NOOT VOORAF: max 50 mensen

de kerkdiensten worden gestreamd

Let op: deze voorschriften zullen telkens worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar voortdurend op aangepast en de Kerkenraad van de PG Duiven volgt die. Verantwoordelijk voor de vaststelling door de Kerkenraad, communicatie en updates zijn  ambtsdrager Paul Vlaardingerbroek en Cluster-coördinator Beheer Edward Pfeiffer.  

Basisregels bij de versoepeling

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. Toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. De kerkgebouwen zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan, vooralsnog is er geen gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtig is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70.

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl. De Veiligheidsregio Gelderland Midden heeft eigen gezondheidsvoorschriften, noodverordeningen en handhavingsbeleid inzake de Corona-aanpak. Predikant(en), ambtsdragers, clustermedewerkers, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan deze voorschriften in de kerk en daarbuiten.

Het gebruiksplan van de PG Duiven geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw en ook voor de huurder GKV.

GEBRUIKERSPLAN

Samenvatting

De kerkenraad van de PG Duiven richt in de Kapel ruimtes waar men samenkomt veilig in voor de mensen. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere bezoeker moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten en lopen.

De erediensten mogen weer plaatsvinden per met 50 deelnemers in Duiven op basis van het maximaal aantal veilige plaatsen die te realiseren zijn in de Kapel en met inachtneming van de basisregels.

In de Huiskamer is het maximale aantal bezoekers 6, de Grote Zaal (A/B) heeft maximaal 12 veilige plaatsen en de Consistorie maximaal 3 veilige plaatsen. De routes in deze ruimtes zijn inclusief rotondes of 1,5 meter corridors of voorrangskruisingen aangegeven.

De aangewezen coördinator/koster/ambtsdrager/organisator  (geel hesje)  van de bijeenkomst zet of controleert van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar. De ambtsdrager van dienst is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de getroffen maatregelen tijdens en rond de kerkdienst.

De kerkenraad maakt een reinigingsplan voor het kerkgebouw en de overige kerkelijke ruimtes die in gebruik zijn. Dit plan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid van de kerkruimtes, keuken en sanitaire voorzieningen. Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimte(s) staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.

Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. Het toilet bij de uitgang / Kleine Zaal (yogaruimte) en het invalidentoilet bij de ingang zijn beschikbaar bij hoge nood. In beide toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Er zijn bijzondere voorschriften voor de PG Duiven vastgesteld door de Kerkenraad in dit Gebruiksplan rondom de eredienst, bescherming van risicogroepen, aantal kerkgangers en te gebruiken kerkruimtes, bijzondere bijeenkomsten, bediening sacramenten en bijzondere vieringen. Verder over huurders van de Kapel.

DE EREDIENST

Voor, tijdens en na de kerkdienst

 • Aanstellen coördinatoren:  Voor iedere viering worden één (of meer) coördinator(en)  aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Let op: er dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook duidelijk aangeven dat er geen gebruik wordt gemaakt van de garderobe.
 • Wel/niet bezoeken van de kerk:  De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus.
 • De kerkenraad richt de ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en aan gele hesje te herkennen coördinator zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar.
 • De looprichting staat op de vloer aangegeven. Tegen de looprichting in mag men niet lopen. Dit kan betekenen dat eventueel extra buitenom gelopen moet worden.
 • Zolang de anderhalve meter samenleving van kracht is hebben wij geen bijeenkomsten thuis. In de grotere ruimte van het kerkelijk gebouw is een veilige afstand en de nodige hygiëne van kerkruimtes, keuken en sanitaire voorzieningen beter gewaarborgd.
 • De kerkenraad heeft een reinigingsplan voor het kerkgebouw en de overige kerkelijke gebouwen die in gebruik zijn (zie bijlage A). Dit plan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid en hygiëne door o.a. te luchten en ventileren, het schoonmaken of desinfecteren van stoelen, tafels, deurklinken, keuken en sanitaire voorzieningen. Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
 • Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In principe wordt gebruik gemaakt van het toilet bij de zogeheten yogaruimte of het invalidentoilet bij de ingang. In de toiletten zijn zeep, papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

BESCHERMEN MENSEN DIE TOT RISICOGROEP HOREN

De Kerkenraad gaat trapsgewijs tot volledige openstelling van veilige plaatsen over in de kerk. Het advies RIVM voor risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven ter bescherming volgt de Kerkenraad.

 • Bij de voordeur wordt een gezondheidscheck gedaan door de aangewezen  coördinator van iedere kerkdienst, vergadering of (jeugd)bijeenkomst: Heeft u of huisgenoten/gezinsleden met corona? Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? Als de gezondheidscheck negatief is wordt de bezoeker respectvol en vriendelijk geweigerd.

AANTAL KERKGANGERS, BEZOEKERS EN GEBRUIK RUIMTES

 • Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt. Vanaf 5 juni 2021 maximaal 50 mensen. Het betreft hier het totaal aantal mensen, inclusief kinderen, excl. koster, predikant, muzikant en ambtsdragers.
 • Wij voorkomen het overschrijden van het maximaal aantal kerkgangers door te werken met een reserveringssysteem. Reserveren kan bij de ingang van de kerk. Vermelding van naam.
 • Indien noodzakelijk voor het dagelijkse gemeentewerk kunnen de Agendacommissie, de Kerkenraad, het cluster Beheer, het cluster Diaconie, Pastoraat et cetera en commissies vanaf 1 juni weer fysiek vergaderen met name in de Grote Zaal van de Kapel, rekening houdend met het maximum deelnemers van de kerkruimtes.
 • Jeugdwerk: onder begeleiding mogen er buitenactiviteiten plaatsvinden. Voor jeugd tussen 13-18 jaar wordt gehandhaafd op de anderhalve meter onderlinge afstand. Vanaf 1 juni mogen er weer binnenactiviteiten plaatsvinden met maximaal 50 aanwezigen. Dit volgens het protocol jeugdwerk op www.jongprotestant.nl. Let wel: bij gelijktijdigheid van een kerkdienst geldt 50 mensen in het gehele gebouw. Dus geen 50 in kerkzaal en 12 in vergaderkamer.

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN KERKDIENST

In en rond de kerkdienst heeft de Kerkenraad van de PG Duiven besloten dat rekening  dient te worden gehouden met het volgende:

• Muzikale medewerking aan een kerkdienst:  Bij de opstelling van zangers (max 4) en instrumentalisten dient met de anderhalve meter-regel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden.

• Zingen tijdens vieringen: Gemeentezang is mogelijk met max 2 liederen, zacht gezongen. Zingen blijft een risico. De kerkzaal is voorzien van de mechanische afzuiging.

 • Mensen die samen in een huis wonen mogen bij elkaar gaan zitten tijdens de viering. De opstelling van stoelen biedt hier mogelijkheden voor

• Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk; het gebruik van een collecte-app GIVT. Collecteschalen worden bij de uitgang geplaatst. Let op dat hierbij ook anderhalve meter wordt gehouden. Digitaal met GiVt.

 • Het geldtellen dient met de nodige reinigingsvoorschriften uitgevoerd te worden.

• Kinderopvang, kinderkerk, jeugdwerk:  dit is mogelijk volgens de algemene voorschriften van het RIVM en mits alle voorschriften in acht worden genomen door de begeleiders en vrijwilligers. De voorschriften van de Protestantse Kerk voor kinderoppas, kinderkerk en jeugdwerk worden gevolgd, welke te vinden zijn op de website.  

Indien nodig worden door de Kerkenraad aanvullende maatregelen genomen (mondkapjes, aanvullende overige hygiënemaatregelen). Op de website www.jongprotestant.nl is een protocol voor het jeugdwerk.  De Kleine Zaal (Yogaruimte) wordt ingezet voor kinderopvang, kindernevendienst en jeugdwerk.

BIJZONDERE VIERINGEN EN BEDIENING VAN SACRAMENTEN

De Kerkenraad van de PG Duiven heeft het volgende besloten ten aanzien van bijzondere vieringen en sacramenten:

• Bediening van sacramenten – Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. – Doop: Dit is mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp’ of het dopen uit te stellen.  – Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk.

• Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten en overige diensten kunnen gehouden worden met in achtneming van de voorschriften van dit Gebruiksplan PG Duiven.. Het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk.  Denk daarbij aan: – zegenen op anderhalve meter afstand; – het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking; – de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.

BIJEENKOMSTEN ANDERS DAN KERKDIENSTEN

De Kerkenraad verstaat onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten: vergaderingen, , gemeentevergaderingen, jeugdwerk, bijeenkomsten in het kader van visitatie, bijeenkomsten en/of kerkdiensten buiten de Kapel enz. Hiertoe heeft de Kerkenraad het volgende besloten:

 • Voor alle bijeenkomsten in het kader van onder meer verkiezingen, visitaties, classisvergaderingen, Moderamina-vergaderingen PK de Liemers et cetera, worden door de Kerkenraad zo nodig in aanvulling op dit Gebruiksplan, aanvullende voorschriften gemaakt en bekend gesteld.
 • Voor bijeenkomsten en kerkdiensten buiten de Kapel met naar verwachting meer dan 100 deelnemers wordt de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland Midden op de hoogte gesteld en schriftelijk om toestemming gevraagd.
 • Hetzelfde geldt als in een uiterst geval, alleen als een andere of latere interventie geen oplossing biedt, kan in juli een bijeenkomst (met inachtneming van de basisregels van het Gebruiksplan) tot 100 personen worden gehouden. In de Kapel volgens de RIVM regels is het veilig tot 30 deelnemers. Dit kan alleen als de continuïteit van het werken van/in de gemeente onaanvaardbaar in gevaar komt. In zo’n geval wordt de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio door de Kerkenraad op de hoogte gesteld en schriftelijk om toestemming gevraagd.

HUURDERS KAPEL

De Kerkenraad heeft het volgende besloten voor huurders:

 • De huurders van de Kapel die religieuze bijeenkomsten organiseren, daarvoor geldt het Gebruiksplan van de PG Duiven.
 • Aan huurders die geen kerkelijke activiteiten organiseren wordt vooralsnog  ruimtes verhuurd. Mits die zich houdt aan de algemene voorschriften RIVM, de hygiëne maatregelen zoals genoemd in dit Gebruiksplan en de Triage-voorschriften over de gezondheidscheck.

SLOTBEPALING

Dit Gebruiksplan van de PG Duiven voor de Kapel en daarbuiten is gebaseerd op het  protocol Gebruiksplan Protestantse Kerk Nederland en in opdracht van de Agendacommissie en Kerkenraad PG Duiven opgesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen met Edward Pfeiffer of Paul Vlaardingerbroek 06-15829115 of een mail pastoraatcoordinator@pkn-duiven.nl

Voor actuele informatie en praktische toepassingen kunt u de website van de Protestantse Kerk raadplegen: www.protestantsekerk.nl/corona, de Kerkmail PG Duiven volgen of de website van de PG Duiven

Bijlage A

Hygiëne/reinigen:

Er wordt bijzondere aandacht gesteld door de Kerkenraad aan hygiëne en veiligheid. Het Cluster Beheer wordt verantwoordelijk voor de organisatie van de schoonmaakwerkzaamheden en de uitvoering van het reinigingsplan van het kerkgebouw en de nevenruimtes.

Door de aan te stellen/uitbreiding van de huidige schoonmaakploeg en onder de leiding van de coördinatoren van de kerkdiensten en/of vergadering, worden na iedere kerkdienst of bijeenkomst de kerkruimtes schoongemaakt. Daarbij is bijzondere aandacht voor stoelen, tafels, keuken en sanitaire voorzieningen. Tweewekelijks worden de gebruikte kerkruimtes volledig gereinigd.

Wat betreft het reinigen van kerkzaal en/of kerkruimtes wordt daarbij in het bijzonder grondig gereinigd: 

 • De stoelen/banken, tafels, deurklinken, lessenaar, microfoons, enz.
 • De toiletten:  Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na afloop van iedere kerkdienst of vergadering worden schoonmaakt. Ingezet worden voor zover mogelijk extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.
 • Het luchten en ventileren van de kerkzaal in de Kapel en de kerkruimtes direct na en tijdens gebruik.
 • Per dag kan maximaal 2x gebruik gemaakt worden van de kerkzaal en/of kerkruimtes: in de ochtend, dan wel in de middag/avond. Dit in verband met de hygiëne voorschriften van het RIVM. Tussentijds of achteraf dient direct schoongemaakt te worden op basis van het reinigingsplan.
 • In elke kerkruimte zijn (individuele) schoonmaakmiddelen of hygiëne -doekjes beschikbaar.

De huurder GKV stelt een schoonmaakploeg en coördinatoren aan die op de hierboven genoemde wijze en volgens de voorschriften van het Gebruiksplan PG Duiven en de RIVM zorg draagt voor gebruik, schoonmaak en hygiëne van de Kerkzaal en kerkruimtes.

Bijlage B

Inrichten Kerkruimtes volgens RIVM-voorschriften

Inrichting en gebruik kerkzaal:  Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Wij geven dit  duidelijk aan.
 • Er wordt voor iedere viering één (of meer) coördinator(en) aangesteld die toezien op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Wij geven deze personen ook hesjes zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.
 • Verder is bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal rekening gehouden met het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn;
 • Aandacht wordt gegeven aan looppaden/routes door gekleurde pijlen;
 • Gangpaden worden breed opgezet en op minimaal 1.5 meter;
 • Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) ook tijdens de dienst bewaren de anderhalve meter afstand
 • De lezenaar wordt afgenomen als een andere persoon deze gebruikt tijdens de eredienst
 • Het betreden van de Kapel is aan de ingang bij het Gemeentehuis, het verlaten van het kerkgebouw gebeurt via de achterdeur aan de Rijksweg;
 • De procedure hiertoe wordt uitgevoerd door de daarvoor aangewezen coördinator. Deze geeft aan welke rij als eerste de kerkzaal kan verlaten.
 • Wij vermijden elkaar kruisende stromen;
 • Bij het inkomen/verlaten van de kerk, en bij garderobes en toiletten. – indien nodig- wordt met markeringen aangegeven wordt hoe en waar mensen kunnen wachten voordat zij de kerk in kunnen;
 • Het reinigen van de kerkzaal is direct en na afloop. Denk hierbij aan deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.
 • Overige ruimtes worden afgesloten om te voorkomen dat mensen hier ongevraagd naar binnen gaan.