ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Duiven
RSIN/Fiscaal nummer: 853926086
Website adres: www.pkn-duiven.nl
E-mail: scriba@pkn-duiven.nl
Adres: Rijksweg 56b
Postcode: 6921AJ
Plaats: Duiven
Postadres: Rijksweg 56b
6921 AJ Duiven

De Protestantse gemeente te Duiven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

We zijn een missionaire gemeente door: actief uitdragen van het evangelie, omdat het verrijkend is voor jong en oud. Het evangelie is waardevol, die wij willen delen met ieder die zich daartoe aangetrokken voelt, door uit te stralen dat ieder waardevol is en er toe doet.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Duiven.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pkn-duiven.nl onder ‘Beleid‘ vindt u het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Er zijn geen medewerkers in dienst van onze gemeente.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een mate van continuïteit, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen in verband met corona afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

begroting 2020 rekening 2019 rekening 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 23.000 € 22.575 € 13.316
 Bijdragen gemeenteleden € 83.300 € 86.808 € 85.835
Subsidies en overige bijdragen van derden € – € 0 € 9
Totaal baten € 106.300 € 109.383 € 99.160
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant) € 74.200 € 72.185 € 72.185
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 5.050

€ 7.012 € 1.938
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 9.300 € 6.068 € 5.895
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 17.050 € 11.774 € 16.277
Salarissen (organist e.d.)

€ 1.560

€ 3.370 € 1.672
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 8.530 € 8.296 € 6.963
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 532 € 0
Totaal lasten € 115.690 € 109.237 € 100.916
Saldo toevoeging/onttrekking aan fondsen en voorz.
Kerkgebouw € – € – € –
Pastorie € – € – € –
Resultaat (baten – lasten) € -9.390 € 146 € -1.756

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezat een kerkgebouw en een pastorie. Pastorie is in 2016 verkocht en de hypotheek van het kerkgebouw én de pastorie is in 2016 afgelost
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoeding van vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Duiven
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.27.420
Website adres: www.pkn-duiven.nl
E-mail: diaconie@pkn-duiven.nl
Adres: Rijksweg 56b
Postcode: 6921AJ
Plaats: Duiven
Postadres: Rijksweg 56b
6921 AJ Duien

 De Protestantse gemeente te Duiven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

Voor ons is het evangelie waardevol; wat zich uit in een positieve levenshouding met liefde voor elkaar en de ander. Er is ruimte voor iedereen. Ieder levert op zijn niveau een bijdrage aan het kerk-zijn en mag putten uit de energie die het oplevert. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Duiven. 

B. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3). 

C. Doelstelling/visie. 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-duiven.nl onder ‘Beleid‘ vindt u het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente

E. Beloningsbeleid.

Er zijn geen mensen in dienst bij de diaconie.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

rekening 2019 rekening  2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 4 € 1,-
 Bijdragen gemeenteleden € 18.849 €  19.312
Totaal baten € 18.853 € 19.313
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 18.320 € 19.520
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      800 €      779
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten  € 19.110 € 20.298
Resultaat (baten – lasten) € -257 -€985 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte